Albumin 20% Trcs 50 ml.

Category:

รายละเอียด

ช่วยฟื้นฟูและรักษาสมดุลของปริมาตรการไหลเวียนเลือดในกรณีที่พบว่ามีการลดลงของปริมาตรอัลบูมินในเลือด รวมทั้งการใช้คอลลอยด์ที่เหมาะสม