Stamina Inj. 500 ml.

ให้เป็นอาหารก่อนและหลังการผ่าตัด เพิ่มการขับถ่ายปัสสาวะ ช่วยป้องกันและรักษาอาการที่เนื่องจากขาดวิตามินบี

Category:

รายละเอียด

ให้เป็นอาหารก่อนและหลังการผ่าตัด เพิ่มการขับถ่ายปัสสาวะ ช่วยป้องกันและรักษาอาการที่เนื่องจากขาดวิตามินบี