Showing all 1 result

Pofol 200 mg. 20 ml.

1. ใช้นำสลบ และคงภาวะสลบจากการใช้ยาดมสลบ
2. ใช้เป็นยาทำให้สงบระงับสำหรับผู้ป่วยหนักที่ใช้ท่อหายใจ