Showing all 3 results

Diosmin 500 100X10 tabs.

ใช้ในการรักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก ทั้งในระยะรุนแรงและระยะยาว ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพของหลอดเลือดดำบริเวณขา ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดและเป็นตะคริวในเวลากลางคืน

Diosmin 500 3X10 tabs.

ใช้ในการรักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก ทั้งในระยะรุนแรงและระยะยาว ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพของหลอดเลือดดำบริเวณขา ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดและเป็นตะคริวในเวลากลางคืน

Diosmin 500 45X10 tabs.

ใช้ในการรักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก ทั้งในระยะรุนแรงและระยะยาว ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพของหลอดเลือดดำบริเวณขา ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดและเป็นตะคริวในเวลากลางคืน