Showing all 3 results

Custodiol 1,000 ml.

ปกป้องอวัยวะและรักษาสภาพอวัยวะ ทำให้เกิดความเย็นบริเวณผิวอวัยวะ เช่น หัวใจ, ไต, ตับ, ปอด, ตับอ่อน ช่วยปกป้องในการทำผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นเลือด

Custodiol 2,000 ml.

ปกป้องอวัยวะและรักษาสภาพอวัยวะ ทำให้เกิดความเย็นบริเวณผิวอวัยวะ เช่น หัวใจ, ไต, ตับ, ปอด, ตับอ่อน ช่วยปกป้องในการทำผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นเลือด

Custodiol 500 ml.

ปกป้องอวัยวะและรักษาสภาพอวัยวะ ทำให้เกิดความเย็นบริเวณผิวอวัยวะ เช่น หัวใจ, ไต, ตับ, ปอด, ตับอ่อน ช่วยปกป้องในการทำผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นเลือด