Albumin 20% GCC 50 ml.

ช่วยฟื้นฟูและรักษาสมดุลของปริมาตรการไหลเวียนเลือด เมื่อมีการลดลงของอัลบูมินในเลือด รวมทั้งการใช้คอลลอยด์ที่เหมาะสม

Category:

รายละเอียด

ช่วยฟื้นฟูและรักษาสมดุลของปริมาตรการไหลเวียนเลือด เมื่อมีการลดลงของอัลบูมินในเลือด รวมทั้งการใช้คอลลอยด์ที่เหมาะสม