Pentaglobin 50 ml.

1. ใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะในการรักษาการติดเชื้อของแบคทีเรียอย่างรุนแรง
2. ทดแทนอิมมูโนกลอบูลินในผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันต่ำ

Category:

รายละเอียด

1. ใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะในการรักษาการติดเชื้อของแบคทีเรียอย่างรุนแรง
2. ทดแทนอิมมูโนกลอบูลินในผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันต่ำ